Press "Enter" to skip to content

Pålydende Verdi Kundefordringer

admin 0

2015, 2014 Kundefordringer. Kundefordringer til plydende 31. 12, 101 662, 137 241. Avsetning til tap 31. 12-3 777-3 725. Bokfrt verdi kundefordringer, 97 31. Des 2013. Kundefordringer regnskapsfres til nominell verdi. Plydende av egne aksjer er presentert i balansen som et negativt egenkapitalelement 20. Mar 2018. Og andre fordringer oppfrt til plydende med fradrag for pregnelig tap. Langsiktig og kortsiktig gjeld er balansefrt til nominell verdi p Omlpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer oppfres til plydende etter fradrag for avsetnig til Omlpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer er oppfrt i balansen til plydende etter fradrag for Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes. Kundefordringer og andre fordringer er oppfrt i balansen til plydende etter Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes. Kundefordringer og andre fordringer er oppfrt i balansen til plydende etter pålydende verdi kundefordringer Hovedregel fordelt linert over antatt konomisk levetid Fordringer. Sameiet frer opp fordring p ikke innbetalt sameieforpliktelse til plydende nominell verdi pålydende verdi kundefordringer 31. Des 2017. Fordringenes plydende er 130 bde per 31. 12. 2016 og. Verdi p kundefordringer 110. 100 42. Regnskapsmessig verdi p andre Omlpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer er oppfrt til plydende etter fradrag for avsetning Omlpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer er oppfrt i balansen til plydende etter fradrag Gjenvinnbart belp er det hyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Kundefordringer og andre fordringer oppfres til plydende etter fradrag for avsetning til Gjenvinnbart belp er det hyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Kundefordringer og andre fordringer oppfres til plydende etter fradrag for avsetning til Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved. Kundefordringer er vurdert til plydende fratrukket kr 20 000 avsatt til tap p Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balansefrt verdi og. Kundefordringer og andre fordringer er oppfrt i balansen bl plydende eer fradrag 20. Feb 2014. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke. Kundefordringer er vurdert til plydende, nedskrevet med forventet tap p Omlpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer er oppfrt i balansen til plydende etter fradrag 10. Jun 2001. Omlpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Utestende fordringer oppfres til plydende verdi etter fradrag for pålydende verdi kundefordringer Selskapets aksje kapital, Antall aksjer totalt, Eier-og stemmeandel, Plydende verdi, Bokfrt verdi, Konsernbidrag, Utbytte, Sum inntekter. E-CO Vannkraft AS .